Fiji

Fijian classroom in pending South Pacific CTI project.jpg
Fijian classroom in pending South Pacific CTI project.

Fijian children whose teachers are in a pending CTI project
Fijian children whose teachers are in a pending CTI project.